Author: ilkerali

ERGENLİK DÖNEMİ VE KİMLİK KARMAŞASI

Mr. Havva Sabani ERGENLİK DÖNEMİ VE KİMLİK KARMAŞASI Özet Ergenlik donemi “yetişkinliğe” adım dönemidir. Ergenlik çocukluk çağı ile yetişkin çağı arasında ki geçiş dönemi de olarak bilinir. İnsan hayatındaki en önemli gelişim dönemidir de diyebiliriz. Ergenlik çocukluktan çıktıktan sonra yetişkin bir insan olmadan önce bir kimlik kazanma dönemidir ve bu kimlik çocuğu bireysel ve toplumsal yeri açısından etkiler. Sağlıklı bir kimlik açısından kişinin kendine olan bakış açısının iyi olması gerekir. Bu çalışmanın amacı bireyde ergenlik donemindeki kimlik arayışını, karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara sağlıklı çozümlere nasıl ulaşacağını açıklamaktadır. Anahtar kelimeler: ergenlik, kimlik karmaşası, kimlik arayışı, Tam...

Read More

TÜRK YATIRIMLARININ MAKEDONYA EKONOMİSİNE GENEL ETKİLERİ: İMKANLAR VE ÖNERİLER

Mr. Esfer ALİYİ TÜRK YATIRIMLARININ MAKEDONYA EKONOMİSİNE GENEL ETKİLERİ: İMKANLAR VE ÖNERİLER Özet Makedonya Cumhuriyeti`nde tasarruf oranları ve yatırımlar düşük düzeyde olup, daha dinamik bir ekonomik büyüme gerçekleştirmek için yeterli değildir. Diğer tarafta, orta vadede dış borç servisinin kısıtlı bütçe imkanları nedeni ile (uluslararası ve yerli) kreditörlerden borçlanması kabul edilir değildir. Aynı zamanda, ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu artan yatırım tutarlarını gerektirmektedir, daha önce belirttiğimiz nedenler dikkate alınarak, ülke ekonomik faaliyetlerinde uzun vadeli kaynak ve katalizatör olarak bakılan doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yapılan analizde Türk menşeli yatırımların ülke ekonomisine pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda asıl amacımız, son on yılda ekonomik işbirliğinin ciddi derecede arttığı gerçeği bulunan ve özellikle önemli ekonomik ve stratejik partner olan Türkiye Cumhuriyeti`nin doğrudan yabancı yatırımlarını incelemek, etkilerini ortaya koymak ve artışın devamını sağlamak için önerilerde bulunarak bu yönde katkı sağlamaktır. Anahtar kelimeler: Doğrudan yabancı yatırımlar, Ekonomik etkiler, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti. Tam...

Read More

TÜRK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBİRİ

Mr. Jasmin KALAÇ TÜRK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBİRİ Özet Koruma tedbirleri kişilerin Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran tedbirler olduğundan, kanunik bu tedbirlerde göz önünde bulundurulur. Hatta bu tedbirleden bazıları kişi hak ve özgülüklerini digerlerine nazaran çok daha fazla etkiler, doğrudan doğruya anayasalar tarafından düzenlemiştir. Koruma tedbirleri esas içerik olarak zorlayıcı tedbirlerdir. Bunların uygunlanabilmesi için ilgilinin rızası aranmaz. Söz konusu tedbirler ceza muhakemesi yönünden, sadece bir araçtır, dolayısıyla geçicidir. Gözaltına alma, kişileri kısa süre de olsa özgürlüklerinden yoksun kılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin, kural olarak yargıç kararı ile sınırlanabileceği dikkate alındığında, yargıç kararı olmadan özgürlüklerin kısıtlanmasında gözaltı sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulmasına özen gösterilmelidir. Makalede TCMK’ya göre Gözaltına alma koruma tedbiri üzerinde durulacak. Anahtar sözcükler: CMK;gözaltına alma;yakalama;koruma tedbir;özgürlükleri; Tam...

Read More

EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISI

Mr. Fehmi Skender Eğitimde Veri Madenciliği ve Öğrenci Başarısı Data Mining Applications in the Educatıon and Student Achievement Özet Teknoloji gelişmelerine ilişkin veri tabanları ve özellikle depolama sistemleri büyümekteler, veritabanları daha fazla hafızaya ihtiyaç duymaktalar. Büyüklüğü hızla artan mevcut verilerin işlenerek içerisindeki bağıntı ve ilişkilerin keşfedilmesi, onlara dayalı geçerli tahminlerinde bulunması, içinde bulunduğumuz bilgisayar çağında önemli bir kavram durumuna gelmiştir. Birçok ülkedeki eğitim sistemine elektronik günlüğü yazılımı kullanıma girmiştir. WEB yazılımı, özellikle  eğitim verilerin işlenmesi, eğitim yönetim stratejilerinin belirlenmesi, özdeğerlendirilmesi ve gelişme planlarının yapılmasında büyük bir katkıda bulunmaktadır. Bazı ülkelerinde üniversite bölüm tercihleri serbest olsa da iyi bir yönlendirmeye daima ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite bölümü veya meslek tercihi yapılırken elektronik günlükteki verilerin veri madencilik imkanları teknikleri ile işlenmesi iyi bir tercih etme zemini sayılabilir. Yapmış olduğumuz araştırmada veri madencilikte kullanılan   WEKA açık kodlu yazılımı  uygun olarak görülmüştür. Öğrencilerin eğitim başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesinde, veri madenciliği yöntemleri oldukça etkili sonuçlar verdiği bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği yöntemleri; WEKA;Veri depolama bulutları; Veritabanı analizi. Tam...

Read More

Categories