Mariya Leontiç

TÜRKÇEDE FİİLİMSİLER

Özet

Bu yazıda Türk dilindeki isim-fiilleri, sıfat-fiilleri ve zarf-fiilleri işleyeceğiz. İsimfiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller Türkçenin morfolojisinde çok önemli elemandır. Türkçede isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller farklı eklerle oluşur. Türkçede isim-fiill ekleri -mAk (-mak, -mek), -mA (-ma, -me), -Iş (-ış, -iş, -uş, -üş), sıfat-fiil ekleri -An (-an, -en), -r, (I)r, -Ar (-ar, -er), -mAz (-maz, -mez), -AcAk (-acak, -ecek), -mIş (-mış, -miş, -muş, -müş), -Dık+I (-dık, -dik, -duk, -dük, -tık,   -tik, -tuk, -tük), -AsI (-ası, -esi), zarf-fiil ekleri ise -A…A (-a, -e), -ArAk (-arak, -erek), -Ip (-ıp,      -ip, -up, -üp), -IncA (-ınca, -ince, -unca, -ünce), -AlI (-alı, -eli), -mAdAn (-madan, -meden),        -mAksIzIn (-maksızın, -meksizin), -(I)r…mAz (-r…maz, -r…mez), -ken, -Dıkça (-dıkça, -dikçe,     -dukça, -dükçe, -tıkça, -tikçe, -tukça, -tükçe), -DIğIndA (-dığında, -diğinde, -duğunda, -düğünde, -tığında, -tiğinde, -tuğunda, -tüğünde). Yazımızda bu eklerin anlamlarını işleyeceğiz.

Anahtar kelimeler: isim-fiiller, sıfat-fiiller ve zarf-fiiller.