ISSN 1857-9663

Yayın yılı/Year of publication: XII, Sayı/No: 24, Yıl/Year 2014/2

 

HİKMET
Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Scientific Research

Owner of the journal in the name of ADEKSAM adına
Sahibi: Tahsin İBRAHİM

Editör – Editor in Chief

Prof. Dr. Fadıl HOCA / Prof. Dr. Fadil HOCA

Editör Yardımcısı – Assist. Editor

Doç. Dr. Mahmut ÇELİK / Assoc. Prof. Dr. Mahmut CELIK

Danışma Kurulu – Advisory Board

Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN Dr. Fatma HOCİN
Dr. Garip KARTAL
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Doç. Dr. Mensur NUREDİN Doç. Dr. Aktan AGO
Dr. Osman EMİN
Dr. Elvin HASAN

Bilim ve Hakem Kurulu – Science and Arbitral Board

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU Prof. Dr. Numan ARUÇ
Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN Prof. Dr. Recai COŞKUN

Prof. Dr. Oktay AHMED
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM
Prof. Dr. Necati DEMİR
Prof. Dr. Melahat PARS
Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVIC Prof. Dr. Ksenija AYKUT

Prof. Dr. Gazmend SHPUZA
Prof. Dr. Lindita XHANARI
Prof. Dr. Kerima FİLAN
Doç. /Assoc.Prof./ Dr. Adnan KADRİÇ Doç. /Assoc.Prof./ Dr. Tudora ARNAUT Doç. /Assoc.Prof./ Dr. İrina DRİGA Prof. Dr. Vugar SULTANZADE

Doç. /Assoc.Prof./ Dr.Mehseti İSMAİL

Sekreter/Tasarım – Secretary/Design:
Tercüme – Translation:
İrtibat – Contact: iletisim@hikmetdergisi.org / hocafadil@hotmail.com web: www.hikmetdergisi.org / www.hikmetjournal.org

(Makedonya / Macedonia) (Makedonya / Macedonia) (Türkiye / Turkey)
(Türkiye / Turkey)
(Makedonya / Macedonia) (Makedonya / Macedonia) (Türkiye / Turkey)
(Türkiye / Turkey)
(Sırbistan / Serbia)
(Sırbistan / Serbia)
(Arnavutluk / Albania) (Arnavutluk / Albania)
(Bosna Hersek/BosniaHerzegovina) (Bosna Hersek/BosniaHerzegovina) (Ukrayna / Ukrainian) (Ukrayna / Ukrainian) (Azerbaycan / Azerbaijan) (Azerbaycan / Azerbaijan)

İlker ALİ  Ayhan ŞABAN

.

İçindekiler

/-mAlİ/ EKİNİN MORFOSENTAKSI:
BİLGİSAYAR DERLEM BAZLI ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Oktay AHMED
( 10 – 27 )
MAKEDONCA-TÜRKÇE ARASINDAKİ KÜLTÜR ETKİLEŞMEDE DİL UNSURUNUN ÖNEMİ
Prof. Dr. Lidija ARİZANKOVSKA / Prof. Dr. Fadıl HOCA
( 28 – 43 )
MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA EK-FİİL
Prof. Dr. Nazim İBRAHİM
( 44 – 57 )
MAKEDONYA ÇOCUK VE GENÇLERİN EDEBİYATINDAN ÖRNEKLERİNDE OTOBİYOGRAFİK KONUŞMASI
Prof. Dr. Jovanka DENKOVA
( 58 – 69 )
KİŞİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAMI
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN
( 70 – 83 )
MAKEDONYA’DA TÜRK KADINI VE KADININ
TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ
Doç. Dr. Mahmut ÇELİK
( 84 – 95 )
KIRGIZİSTAN’IN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ
Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN
( 96 – 113 )
REMZÎ VE REMZÎ’NİN TARİH MANZUMELERİNDE
19. YÜZYIL MAKEDONYA’SI
Yrd. Doç. Dr. Haluk AYDIN
( 114 – 135 )
BİR NEO-KLASİK BALKAN ŞAİRİNİN VATAN AĞIDI: ABDÜLFETTAH RAUF’UN ŞİİRİNDE ÜSKÜP VE MAKEDONYA – 2
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
( 136 – 149 )
KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMDEKİ SON GELİŞMELER VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ YAYIMI
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK
( 150 – 163 )
LEYLA GENCER’İN SANAT KİŞİLİĞİ (LA DİVA TURCA)
Mr. sci. Gülten DVORNİC
( 164 – 183 )

4

HİKMET 24 -Kasım – November 2014

Contents

MORPHOSYNTAX OF THE TURKISH SUFFIX /-mAlİ/: COMPUTER CORPUS BASED RESEARCH
Prof. Dr. Oktay AHMED
(10 – 27)
THE ROLE OF LANGUAGE IN INTER-LINGUISTIC (TURKISH AND MACEDONIAN) CULTURAL INFLUENCE
Prof. Dr. Lidija ARİZANKOVSKA / Prof. Dr. Fadıl HOCA
( 28 – 43 )
THE SUBSTANTIVE VERB IN THE TURKISH SPEECH IN MACEDONIA Prof. Dr. Nazim IBRAHIM
( 44 – 57 )
AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE IN SOME NOVELS FROM MACEDONIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH
Prof. Dr. Jovanka DENKOVA
( 58 – 69 )
PERSONALITY AND WORK LİFE
Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN
( 70 – 83 )
TURKISH WOMAN IN MACEDONIA AND WOMEN`S ROLE IN LITERATURE
Assoc. Prof. Dr. Mahmut CELIK
( 84 – 95 )
A GENERAL VIEW TO THE KYRGYZSTAN’S RELATIONS WITH THE REGIONAL AND GLOBAL POWERS
Assoc. Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
( 96 – 113 )
MACEDONIA IN THE 19th CENTURY IN HISTORICAL SONGS OF REMZI Assist. Prof. Dr. Haluk AYDIN
( 114 – 135 )
A NEO-CLASSİCAL BALKAN POET’S REQUIEM ON MOTHERLAND: SKOPJE AND MACEDONİA İN THE POETRY OF ABDULFETTAH RAUF – 2 Assist. Prof. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
( 136 – 149 )
RECENT DEVELOPMENTS IN TURKISH EDUCATION IN KOSOVO AND PUBLICATION OF THE TURKISJ EDUCATIONAL BOOKS
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK
( 150 – 163 )
ARTISTIC PERSONALITY OF LEYLA GENCER
(LA DİVA TURCA)
Mr. sci. Gülten DVORNİC
( 164 – 183 )

 

HİKMET 24 pdf

 

 

This post is also available in: İngilizce Makedonyaca