Doç. Dr.Adnan VRAYNKO, Dr.sci. Gafur MEMETI

ENFEKTE LIPOMUN EN VERIMLI DRENAJI OLARAK EKSIZYON

Özet

Bu yazının amacı eksizyon yönteminin lipom enflamasyonu tedavisinde kullanıla-bilecek en uygun yöntem olduğunu göstermektir.

Genel Hastane “Ferid Murad” –Gosivar cerrahi bölümünde 5 yıl içerisinde farklı yaş guruplarından toplam 412 hasta tedavi edilmiştir, onlardan 308 (% 74,76) erkek hasta, 104 (%25,24) kadın hastadır. Lipom tanısı için kullanılan metodlar ise: hastanın geçmişi ve palpasyondur. Eksizyon metodu toplamda 392 (% 95,14) hastada kullanılmıştır, insizyon metodu
ise toplam 20 (%4, 86) hastada kullanılmıştır. Eksizyon yöntemiyle tedavi edilen 392(%95,14) hastanın 315’inde (%80,36) tedavi başarılı olmuştur, 77’sinde (%19,64) ise lipom tekrarlamıştır.Insizyon yöntemiyle tedavi edilen 20(%4, 86) hastanın 5’inde (%25) tedavi başarılı olup, diğer 15’inde (%75) ise lipom tekrar etmiştir.

Anahtar kelimeler: enfekte lipom, eksizyon, insizyon