Doç. Dr. Emina KARO

KENTE KARŞI SUÇ TÜRÜ OLARAK YASADIŞI YAPILAŞMA

Özet

Kente karşı suçlar; kentin değerlerini hedef alan, kente ve kentlilere zarar veren eylemler olarak tanımlanabilir. Ancak kente karşı işlenen suçlar arasında ön plana çıkan yasadışı yapılaşmanın, kentte yaşayanların barınma ihtiyacını giderme rolü olduğu gibi, kenti bozan ve kentlilerin yaşamını olumsuz etkileyen sonuçları da vardır. Bu nedenle bir yönüyle meşru görülen yasadışı yapılaşma bir yönüyle de suç olarak kabul edilmektedir. Yasadışı yapılaşma barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik masum bir eylem olabildiği gibi zenginleşme aracı da olabilmektedir. Çarpık kentleşme sadece mikro sorunlar doğurmaz, makro sorunlara da yol açar. Günümüzde bu suç yayılıyor ve kentleri etkisi altına alıyor.  Kentlerde; su baskını, sis, hava kirliği ve heyelanların yaşanmasıgibi son dönemde kentlilerin yaşamakta olduğu önemli sorunlar, daha çok çarpık kentleşmenin bir sonucudur. Bu sorunlar aynı zamanda toplumsal geleceği detehdit etmektedir.

Kent ve suç ilişkisi ilk dönemlerde kentte işlenen suçlar bağlamında gündeme gelmesine karşın, daha sonra kente karşı işlenen suçlara doğru dönüşüm yaşandığı tespit edilmiştir. Önceleri kenti ve kentlileri hedef almayan, bireysel suçlar niteliğindeki kentte işlenen suçlar günümüzde direkt kenti ve kentlileri tehdit etmektedir. Kentlerin nüfusunda önümüzdeki dönemde yaşanacak büyümenin bu sorunların artmasına yol açacağı tartışılmaz gerçeklerden biridir.

Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri, eşitlik ilkesidir. Suçun cezası sorumlulukları oranında eşit paylaştırılmalı, verilecek cezalarda suçun niteliğine göre eşit davranılması zorunludur. Bilindiği gibi suç sadece yapınca değil gerekeni yapmayınca, ihmal edince de işlenebilmektedir. Bir görevi yerine getirmemek ya da dikkatli davranmamak suretiyle kente karşı suçlar işlenmektedir.Kentler, küresel akışkanlıklar tarafından güç ilişkilerinden bağımsız olarak değil, ancak bu politik projenin söylemlerinin politikaları ve uygulamaları yönlendirmesi ve meșrulaștırmasıyla yeniden yapılanır.Kent suçlarının faili ve mağduru önemli olduğu kadar, netice ve nedensellik de önemlidir. Aynı zamanda kasıt, taksir ve hangi amaç ile suçun işlendiğinin kente karşı suçlarda da tespit edilmesi gerekir.

Bu çalışmada kente karşı işlenen suçların neler olduğu, yasadışı yapılaşma, yaşanan sorunlar ve etkileri incelenerek, cezai yaptırımlar irdelenecektir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında sorunun çözümüne yönelik önerilerde bulunularak, genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Kente Karşı Suç, Kentleşme, Yasadışı Yapılaşma.