Mr. Jasmin KALAÇ

TÜRK CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE GÖZALTINA ALMA
KORUMA TEDBİRİ

Özet

Koruma tedbirleri kişilerin Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerini sınırlandıran tedbirler olduğundan, kanunik bu tedbirlerde göz önünde bulundurulur. Hatta bu tedbirleden bazıları kişi hak ve özgülüklerini digerlerine nazaran çok daha fazla etkiler, doğrudan doğruya anayasalar tarafından düzenlemiştir. Koruma tedbirleri esas içerik olarak zorlayıcı tedbirlerdir. Bunların uygunlanabilmesi için ilgilinin rızası aranmaz. Söz konusu tedbirler ceza muhakemesi yönünden, sadece bir araçtır, dolayısıyla geçicidir. Gözaltına alma, kişileri kısa süre de olsa özgürlüklerinden yoksun kılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin, kural olarak yargıç kararı ile sınırlanabileceği dikkate alındığında, yargıç kararı olmadan özgürlüklerin kısıtlanmasında gözaltı sürelerinin mümkün olduğunca kısa tutulmasına özen gösterilmelidir. Makalede TCMK’ya göre Gözaltına alma koruma tedbiri üzerinde durulacak.

Anahtar sözcükler: CMK;gözaltına alma;yakalama;koruma tedbir;özgürlükleri;

Tam metin