BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)
Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına veya etüdün  açıklanmasında önemli ölçüde katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir. Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar  olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda bulunanlar olarak geçecektir.
Müellif, listeye geçen ortak yazarların, hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp yayınlamak için sunulması konusunda razı olduklarını sağlamalıdır.
Çalışma müellifi
Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın son şeklini teyit etmesi gerekmektedir.
Müelliflerde değişmeler
Müelliflerde değişme olarak, çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme, müelliflerin adlarında yeniden düzenleme anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek mümkün değildir.
Yazar hakkında düzeltme yapmak ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen hususlara riayet etmek gerekmektedir:
1. Yazarın  eklenmesi veya silinmesinin nedenini bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını isteyecektir.
Yazar tarafından gereksinimler gönderilmediği durumunda, göz önünde bulundurulmayacaktır.
Orijinellik ve sahtelik
Müelliflerden makalenin orijinel yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde, onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir. Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe karşı yoklayacak proğramlar kullanması gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife bildirmekle yükümlüdür.
Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları
Çok sayıda açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın, maddi olarak desteklendiği kurumda yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.
Metnin sonunda, “Çıkar anlaşmazlıkları” alt başlığı altında, tüm yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler konusunda  var olan ve olagelmesi beklenebilen çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri Kurulu ile işbirliği yapmalıdır.
Müellifin Hakkı
Dergiye orijinel  el yazısının sunulduğunda, çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir; çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır.
Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci esnasında çalışmalarını internete yükleme hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir (örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına veya kendi veb sitelerine)
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden kullanma konusunda muhtelif haklara sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar.
Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY-NC-ND)
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi değiştirmeyeceği sağlandığı sürece, diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave edilmesini (antoloji gibi) sağlar.
YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır, işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.
Makalenizi hazırlamak için HİKMET kullanmalısınız ve bu versiyonu
http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir. Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:
Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
Özetin 150 – 250 kelime içermesi gerekir. Özette kısaltmalardan ve matematik formüllerinden kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
         El yazıları Word’da A4, Times New Roman, 10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri kullanınız.
Kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca da aynı şekilde  kullanılmalıdır.
Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız.
Dipnotlardan kaçınılmalıdır. Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir (yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak hakkında bilgi içermemelidir.
Teşekkürler,  referans listesinden önce olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.
1. Giriş – Detaylı edebi inceleme veya sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini (background) sağlayınız.
2. Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)  Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece ilgili değişmeler tasfir edilmelidir.
3. Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları tekrarlamak değil. Sonuçlar  ve Tartışmalar bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve tartışmalardan kaçınınız.
4. Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır. Etüdün temel sonuçları,  tek başına veya Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar bölümünde sunulabilmektedir.
5. Kaynaklar –
Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin son kısmında ve referanslardan önce bulunan özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı yardımı sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle toplumsal bilimlerde kullanılan American Psychological Association (APA) alıntı stili kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American Psycho-logical Association’ın yakında yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz American Psychological Association’ın Yayın El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz, ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı teşvik edilmektedir.
Örnekler:
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the Teacher (7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans listesinde olduğundan emin olunuz (ve tersi). Özette anılan her referansın tam adı verilmelidir.
Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır – HİKMET biçimi. Referansı anmanın en kolay yolu, aşağıda verilen yönetme yazılımını  kullanmaktır:
Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar makalelerini hazırlama aşamasında iken dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz atınız.
– Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e aittir.
– Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.
– Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.
– Bu dergideki makaleler, Ulusal ve Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir.
– Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca dır.
DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.

This post is also available in: İngilizce